Regulamin serwisu to dokument określający zasady i warunki korzystania z serwisu Mizzox. Zawiera m.in informacje dotyczące wymagań technicznych, obowiązków użytkowników, praw i obowiązków usługodawcy, płatności, ochrony danych użytkowników, czy procedury reklamacyjnych.

 • § 1. Postanowienia ogólne
  • Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego mizzox.com, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy serwisu sprzedażowego mizzox.com, znajdującego się pod adresem https://mizzox.com.
  • Serwis internetowy mizzox.com prowadzony jest przez spółkę pod firmą MIZZOX Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493762, NIP: 6793097640, REGON: 12302151500000.
  • Usługobiorcy i Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu mizzox.com zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem.
  • Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorców. Świadczenie Usług odbywa się na mocy Umowy zawieranej zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  • O zawartości funkcji udostępnionych Usługobiorcy w Serwisie decyduje Usługodawca.
  • Usługodawca zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w każdym czasie, przy czym zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.
 • § 2. Definicje
  • Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:
   • Regulamin – niniejszy regulamin,
   • Usługodawca – spółka pod firmą MIZZOX Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493762, NIP: 6793097640, REGON: 12302151500000.
   • Usługobiorca – klient korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie. Usługobiorca jest przedsiębiorcą wykonującym we własnym imieniu działalność gospodarczą. Może on być osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
   • Użytkownik – osoba posiadająca konto w Serwisie, upoważniona do reprezentowania Usługobiorcy i korzystania z Serwisu w jego imieniu.
   • Serwis mizzox.com – system informatyczny strony internetowej pod adresem https://mizzox.com prowadzony przez Usługodawcę, wspierający zarządzanie prowadzoną działalnością gospodarczą osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
   • Aplikacja app.mizzox.com – nowoczesne narzędzie informatyczne udostępniane odpłatnie przez Usługodawcę w Serwisie oraz na urządzeniach mobilnych, której funkcjonowanie i zasady korzystania zostały opisane w odrębnym regulaminie.
   • Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu mizzox.com oraz Aplikacji app.mizzox.com.
   • Pakiet usług – grupa konkretnych Usług oferowana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu mizzox.com lub Aplikacji app.mizzox.com. Aktualne Pakiety usług udostępnia się każdorazowo w Cenniku.
   • Umowa – stosunek prawny łączący Usługodawcę z Usługobiorcą, na podstawie którego Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy.
   • Rejestracja – dokonanie utworzenia konta w Serwisie poprzez uzyskanie indywidualnego loginu, hasła oraz dostępu do Serwisu.
   • Logowanie – każdorazowe wpisanie indywidualnego loginu oraz hasła w miejscu do tego przeznaczonym, w celu skorzystania z Serwisu.
   • Okres abonamentowy – okres, na który Usługi udostępniane są Usługobiorcy.
   • Opłata abonamentowa – opłata uiszczana przez Usługobiorcę tytułem korzystania z Usług, ustalana zgodnie z Cennikiem obowiązującym w chwili zamówienia danych Usług. Opłata abonamentowa uiszczana jest z góry.
   • Cennik – zakładka znajdująca się w Serwisie zawierająca informacje dotyczące wysokości Opłat abonamentowych za korzystanie z konkretnych Usług oraz Pakietów usług.
 • § 3. Wymagania techniczne
  • W celu rejestracji w Serwisie oraz korzystania z niego wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej oraz aktywnego konta e-mail. Wymagania dotyczące korzystania z Aplikacji zostały opisane w odrębnym regulaminie.
  • Usługobiorca i użytkownicy korzystający z Serwisu zapewniają we własnym zakresie wymienione w ust. 1 urządzenie, konieczne oprogramowanie oraz aktywne konto e-mail.
  • Wobec faktu, że Usługodawca stosuje mechanizmy szyfrowania zgodne z powszechnymi praktykami bezpieczeństwa, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że regularne aktualizowanie swoich urządzeń oraz oprogramowania w celu obsługi nowoczesnych mechanizmów szyfrowania w trakcie komunikacji z Serwisem i Aplikacją umożliwia korzystanie z nich. Dostępność rzeczonych aktualizacji może być uzależniona od posiadanego przez Użytkownika sprzętu i/bądź oprogramowania i tym samym Usługodawca nie odpowiada za ewentualny brak rzeczonych aktualizacji i w konsekwencji niemożność korzystania z tego powodu z Serwisu i/bądź Aplikacji.
 • § 4. Rodzaje i zakres Usług
  • Usługi świadczone są na rzecz Usługobiorców za pośrednictwem Systemu mizzox.com oraz w przypadku wykupienia takiej opcji – Aplikacji app.mizzox.com.
  • Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Usługobiorców Usług, które w ujęciu ogólnym polegają na:
   • generowaniu i wysyłaniu faktur, not księgowych, umów
   • wykonywaniu płatności
   • tworzeniu zadań
   • przechowywaniu plików na dysku
 • § 5. Warunki techniczne korzystania z Serwisu i rejestracja
  • Warunkiem korzystania w pełni z usług świadczonych w Serwisie  jest korzystanie przez Usługobiorcę i Użytkowników z urządzenia komunikującego się z siecią Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową.
  • Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu oraz Aplikacji jest rejestracja Użytkownika zgodnie z instrukcjami zawartymi w Serwisie.
  • W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu dane wprowadzane przez Użytkownika powinny być zgodne z rzeczywistością.
  • Usługobiorca i Użytkownicy ustalają w procesie rejestracji prywatne i indywidualne hasło dostępu do Serwisu i Aplikacji.
  • Login Użytkownika, będący jego adresem e-mail, stanowi unikalną nazwę Użytkownika, umożliwiającą jego identyfikację w Serwisie i Aplikacji.
  • Hasło Użytkownika jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych. Hasło powinno zawierać min. 1 mała litera, 1 duża litera, 1 znak specjalny, 1 cyfra, całość min. 8 znaków.
  • Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Usługobiorcę hasła lub identyfikatora osobom trzecim, a także w przypadku utraty przez niego hasła niespowodowanej winą Usługodawcy.
  • Usługobiorca ma obowiązek informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur oraz doręczania mu korespondencji, a także o zmianie adresy kontaktowego poczty elektronicznej. Brak skutecznego powiadomienia Usługodawcy o ww. zmianach skutkuje uznaniem za skutecznie doręczone pisma i wiadomości e-mail wysyłane na niezaktualizowane adresy.
  • Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przerwy w dostępie do Serwisu w celu jego aktualizowania, wykonania konserwacji lub usunięcia przez Usługodawcę ewentualnych nieprawidłowości i że nie będzie wysuwał z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
 • § 6. Obowiązki Usługobiorcy
  • Usługobiorca oraz Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie w szczególności:
   • działać na szkodę Usługodawcy poprzez działania sprzeczne z funkcjonalnością serwisu,
   • przesyłać lub rozprzestrzeniać wirusów, koni trojańskich, robaków, zainfekowanych plików lub podobnych destrukcyjnych elementów w obrębie Serwisu,
   • wykorzystywać Serwisu i Aplikacji do rozpowszechniania lub dostarczania treści bezprawnych, działających na szkodę lub godzących w dobre imię lub interes Usługodawcy oraz podmiotów trzecich,
  • Usługobiorca oraz Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
   • korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności do szanowania dóbr osobistych i prawa własności intelektualnej osób trzecich,
   • zachowania w tajemnicy danych umożliwiających dostęp do Serwisu i Aplikacji,
   • wykorzystywania Serwisu oraz Aplikacji wyłącznie dla celów, realizacji umowy i w sposób opisany w Regulaminie oraz stosownej dokumentacji technicznej.
 • § 7. Prawa i obowiązki Usługodawcy
  • Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługi z należytą starannością.
  • Usługodawca ma prawo do zawieszenia lub pozbawienia dostępu do Serwisu i Aplikacji Usługobiorcy lub Użytkownika, w sytuacji naruszenia postanowień Regulaminu, umowy lub przepisów prawa, a także kiedy działania Usługobiorcy lub Użytkownika mogą wpłynąć na działanie Serwisu lub Aplikacji oraz kiedy działania Usługobiorcy lub Użytkownika godzą dobre imię lub interes Usługodawcy.
  • W sytuacji zawieszenia lub pozbawienia dostępu do Serwisu i Aplikacji, zgodnie z ust. 1 Usługobiorcy nie przysługuje zwrot opłat, które uiścił na rzecz Usługodawcy.
  • Serwis i Aplikacja oferowane przez Usługodawcę stanowią wsparcie dla prowadzonej przez Usługobiorcę działalności gospodarczej, a Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z wyborem tak prowadzonej przez Usługobiorcę działalności gospodarczej.
  • Korzystanie z Serwisu i Aplikacji odbywa się na koszt i ryzyko Usługobiorcy i Użytkowników.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub wstrzymania świadczenia Usług w przypadku awarii, aktualizacji bądź modernizacji technicznej, koniecznością konserwacji lub usunięciem ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Serwisu bądź Aplikacji. Zaprzestanie świadczenia Usług przez okres dłuższy niż 24 godziny w miesiącu nie rodzi po stronie Usługodawcy jakiejkolwiek odpowiedzialności.
  • Wstrzymanie lub zaprzestanie świadczenia Usług związanych z użytkowaniem Serwisu lub Aplikacji na dłużej niż 48 godzin w miesiącu uprawnia Usługobiorcę do żądania obniżenia wynagrodzenia za wykupiony pakiet o kwotę 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą godzinę ponad wymiar czasowy wskazany powyżej.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie czy Aplikacji, bądź rozsyłanych Usługobiorcom i Użytkownikiem, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy i Użytkowników korzystających z Serwisu i Aplikacji.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu czy Aplikacji, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu czy Aplikacji przez Usługobiorcę i Użytkowników chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
  • Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu czy Aplikacji przez Usługobiorcę i Użytkowników w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 • § 8. Pakiety
  • Usługobiorca ma prawo wyboru rodzaju pakietu Usług oferowanych przez Usługobiorcę, z trzech następujących możliwości:
   • Mizzox Free – 1 użytkownik, 10 dokumentów miesięcznie, płatności on-line, 1 GB archiwizacji w chmurze
   • Mizzox Business – 1 użytkownik, 15 dokumentów miesięcznie, płatnosci on-line, 5 GB archiwizacji w chmurze, skanowanie OCR, codzienna synchronizacja z bankiem
   • Mizzox Enterprise – 5 użytkowników, bez limitu dokumentów, płatności on-line, 50 GB archiwizacji w chmurze, skanowanie OCR, codzienna synchronizacja z bankiem, zlecanie płatności bezpośrednio z mizzox, system tagów, zadania
  • Usługobiorca może wykupić również dostęp do Aplikacji i korzystać z niej w ramach wybranych pakietów.
  • Aktualne informacje dotyczące funkcjonalności, w tym ograniczeń poszczególnych pakietów oraz dostępu do Aplikacji znajdują się w Cenniku.
  • Korzystanie z pakietów podlega opłatom wskazanym w Cenniku, a Usługodawca uzależnia świadczenie Usługi w ramach powyższych pakietów od ich wcześniejszego uiszczenia. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Pakietu Mizzox Free.
  • Usługodawca wysyła na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej stosowną fakturę w wersji elektronicznej po zaksięgowaniu wpłaty Usługobiorcy.
  • Akceptacja Regulaminu oznacza również wyrażenie przez Usługobiorcę zgody w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na otrzymywanie od Usługodawcy faktur drogą elektroniczną.
 • § 9. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług
  • Zawarcie Umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy Usługodawcy pierwszej Opłaty abonamentowej za dane Usługi na warunkach określonych w Regulaminie i Cenniku.
  • Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:
   • zarejestrowania się Usługobiorcy w Serwisie,
   • akceptacji Regulaminu wraz z ewentualnymi załącznikami,
   • uiszczenia Opłaty abonamentowej zgodnie z Cennikiem.
  • W przypadku wyboru pakietu Mizzox Free zawarcie Umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą zarejestrowania się Usługobiorcy w Serwisie i akceptacji Regulaminu wraz z ewentualnymi załącznikami,
  • Usługobiorca, podczas rejestracji, zobowiązany jest do podania następujących, prawdziwych danych: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby firmy, NIP oraz adres poczty elektronicznej.
  • Usługobiorca, jednocześnie z akceptacją Regulaminu składa oświadczenia o następującej treści
   • zapoznałem się z Regulaminem i jego załącznikami, akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń,
   • dobrowolnie przystąpiłem do Umowy;
   • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.
  • Usługobiorca dokonując zawarcia umowy z Usługodawcą udziela zgody na uzyskanie dostępu do usługi niezwłocznie po jej zawarciu i uiszczeniu opłaty.
  • Usługobiorca, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
  • Czas trwania umowy jest zależny od wybranego przez Usługobiorcę pakietu.
 • § 10. Płatności
  • Z tytułu świadczenia Usług Usługobiorca obowiązany jest do uiszczania Opłaty abonamentowej według kwot wskazanych w Cenniku oraz zgodnie z Umową o świadczenie Usług. Zmiany cen wskazanych w Cenniku ogłaszane są w Serwisie i nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu.
  • Za dzień płatności uznawany jest dzień zaksięgowania kwoty Opłaty abonamentowej należnej za daną Usługę na rachunku bankowym Usługodawcy. Po takim zaksięgowaniu na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy przesyłana jest informacja o przydzieleniu dostępu do zakupionej Usługi wraz z fakturą VAT.
  • Płatności za Usługi należne są z góry.
  • Płatność za Usługi odbywają się w dwóch wariantach:
   • płatności jednorazowej, za okres 12 miesięcy z góry,
   • płatności miesięcznej, cyklicznej.
  • Płatności realizowane są poprzez zewnętrzny system płatności obsługiwany przez operatora płatności elektronicznych Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585- 13-51-185, REGON 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 205 500 PLN (w całości opłaconym), nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013.
  • Dostępne formy płatności, karty płatnicze:
   • Visa
   • Visa Electron
   • Mastercard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  • W przypadku płatności kartą, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
  • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Usługobiorcy.
  • W czasie trwania aktualnego Okresu abonamentowego Usługobiorca ma prawo zmienić swój Pakiet usług wyłącznie na Pakiet usług, za który przewidziana jest wyższa Opłata abonamentowa.
  • Zmiana bieżącego Pakietu usług na niższy Pakiet usług nie jest możliwa.
  • Usługodawca po otrzymaniu płatności wystawia fakturę w formie elektronicznej, którą przesyła w formacie PDF na adres e-mail Usługobiorcy.
  • Usługodawca po otrzymaniu płatności wystawia fakturę w formie elektronicznej, którą przesyła w formacie PDF na adres e-mail Usługobiorcy.
  • Faktura w postaci papierowej będzie wystawiona oraz dostarczona za pomocą poczty tradycyjnej tylko na wyraźne życzenie Usługobiorcy, wyrażone w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) i przesłane na adres siedziby Usługodawcy, co może podlegać dodatkowej opłacie.
  • W przypadku korzystania z Serwisu i Aplikacji, w całości lub z jego elementów, w celu świadczenia komercyjnych usług integracyjnych na rzecz podmiotów trzecich, podmiot dostarczający takie rozwiązanie zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pobrania od podmiotu korzystającego z API Serwisu w wymienionym zakresie opłaty licencyjnej w wyznaczonej przez siebie wysokości.
  • Akceptując niniejszy regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na przekazanie danych Usługobiorcy objętych zamówieniem do operatora płatności elektronicznych Autopay S.A. oraz operatora płatności dokonywanych kartą płatniczą. Przekazanie danych jest konieczne i niezbędne do realizacji zamówienia.
 • § 11. Przedłużenie okresu abonamentowego
  • Usługodawca poinformuje Usługobiorcę, za pomocą poczty elektronicznej, o zbliżającym się końcu Okresu Abonamentowego, a także o aktualnie obowiązujących opłatach za przedłużenie okresu świadczenia Usług na następny Okres Abonamentowy.
  • Przedłużenie Okresu Abonamentowego jest równoznaczne z zamówieniem Usług na zasadach określonych w Regulaminie.
  • Usługobiorca dokonuje przedłużenia Okresu Abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę tytułem korzystania z Usług w kolejnym Okresie Abonamentowym lub poprzez kolejną płatność cykliczną.
  • Dokonanie wpłaty przez Usługobiorcę tytułem korzystania z Usług w kolejnym Okresie Abonamentowym jest równoznaczne z oświadczeniem, że Usługobiorca zapoznał się z Regulaminem w jego aktualnym brzmieniu, akceptuje go, jak również akceptuje Cennik, specyfikację danych Usług, oraz inne dokumenty, o których mowa w Regulaminie i tym samym zawierana jest umowa o świadczenie Usług w kolejnym Okresie Abonamentowym.
  • Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem korzystania z Usług w kolejnym Okresie Abonamentowym okres świadczenia Usług zostanie przedłużony o kolejny Okres Abonamentowy.
  • W przypadku gdy Opłata abonamentowa została uiszczona przed dniem upływu poprzedniego Okresu abonamentowego, kolejny Okres abonamentowy będzie liczony od daty następującej po dniu zakończenia danego Okresu Abonamentowego.
  • W przypadku gdy opłata została uiszczona po zakończeniu poprzedniego Okresu abonamentowego, kolejny Okres abonamentowy liczony będzie od dnia uiszczenia Opłaty abonamentowej na poczet kolejnego Okresu abonamentowego.
  • Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem korzystania z Usług w kolejnym Okresie Abonamentowym skutkować będzie zablokowaniem dostępu do Usług. W takim przypadku dane Usługobiorcy będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres 5 lat kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dacie upływu Okresu abonamentowego. W tym czasie Usługobiorca może w dowolnym momencie wznowić korzystanie z Usług poprzez uiszczenie Opłaty abonamentowej lub usunąć swoje konto z Serwisu.
 • § 12. Usuwanie konta
  • Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z dalszego korzystania z Usług i usunąć swoje konto z Serwisu.
  • Usługobiorca usuwa swoje konto samodzielnie zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w Serwisie.
  • Dobrowolne usunięcie konta nie uprawnia Usługobiorcy do zwrotu Opłaty Abonamentowej oraz opłaty za korzystanie z Aplikacji.
  • Usługodawca usuwa konto Usługobiorcy wraz z upływem terminu wskazanego w § 10 ust. 8.
 • § 13. Odpowiedzialność Usługodawcy
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
   • trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usług oraz z tytułu nienależytego świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym na skutek wystąpienia siły wyższej,
   • utraconych przez Usługobiorcę korzyści,
   • trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usług oraz z tytułu nienależytego świadczenia Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których Usługi są świadczone,
   • skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonych Usług, w szczególności w sposób sprzeczny z Regulaminem, Umową, naturą stosunku oraz zasadami współżycia społecznego.
   • skutków udostępnienia przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu Usług,
   • skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Usług przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Usługobiorcę albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Usługobiorcę przed dostępem takich osób,
   • przerw w dostępności do Serwisu powstałych wskutek przerwy technicznej, wynikającej z rozwoju lub naprawy Serwisu,
   • strat danych spowodowanych usunięciem konta przez Użytkownika.
  • Odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości opłaty rocznej, jaką Usługobiorca wnosi na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia usługi.
 • § 14. Dane Użytkownika i ich ochrona
  • Dane Usługobiorcy i Użytkownika, udostępnione przez nich są gromadzone i przetwarzane przez Usługodawcę w celu świadczenia Usług, prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz Aplikacji oraz prawidłowego wykonywania postanowień Umowy.
  • Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do wszelkich danych udostępnionych w ramach korzystania z Serwisu i Aplikacji.
  • Na ochronę, o której mowa w ust. 2, składają się w szczególności:
   • mail weryfikujący adres IP oraz komputer, z którego nastąpiło logowanie.
  • Usługodawca ma dostęp jedynie do danych niezbędnych do świadczenia Usług.
  • Usługodawca przyłoży wszelkich starań aby uniemożliwić utratę danych w razie awarii sprzętu.
  • Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych do Serwisu przez Usługobiorcę.
  • Usługobiorca ma prawo wglądu do przechowywanych w Serwisie danych osobowych zarówno swoich, jak i swojej firmy, a także modyfikowania tych danych w każdej chwili.
 • § 15. Przetwarzanie danych osobowych
  • Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników na potrzeby Promocji odbywać się będzie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
  • W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.) do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług.
  • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ust. 1 jest MIZZOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493762, NIP: 6793097640, REGON: 12302151500000.
  • Informacje o danych osobowych przetwarzanych w serwisie oraz o Usługodawcy jako administratorze danych znajdują się w Polityce prywatności, stanowiącej załącznik do Regulaminu.
  • Dane osobowe wprowadzane do Serwisu, wobec których Usługobiorca jest Administratorem Danych, Usługodawca przetwarza na podstawie Umowy Powierzenia Przetwarzania stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
  • W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem, Umową lub zasadami współżycia społecznego, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
  • Udostępnienie przez Usługobiorcę swoich danych w celu świadczenia Usługi jest dobrowolne. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
  • Na podstawie motywu 47 Rozporządzenia w trakcie trwania Umowy (lub ogólniej, gdy realizowany jest cel, dla którego dane osobowe zostały powierzone), administrator może je również wykorzystywać na potrzeby akcji promocyjnych, reklamowych (marketingowych) własnych towarów lub usług i w tym zakresie nie musi pytać Usługobiorcy o zgodę.
 • § 16. Postępowanie reklamacyjne
  • Reklamacje w zakresie Usług, Usługobiorca może złożyć w formie pisemnej poprzez list polecony na adres siedziby Usługodawcy lub poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: [email protected].
  • Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
  • Reklamacja musi zawierać dane Usługobiorcy umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację oraz określenie Usługi, której dotyczy reklamacja, zarzutów, okoliczności i ewentualnego żądania.
  • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną przez Usługodawcę.
  • Usługodawca, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu.
  • O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub przy pomocy poczty elektronicznej.
 • § 17. Okres obowiązywania Umowy i jej rozwiązania
  • Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas określony – równy Okresowi Abonamentowemu określonemu zgodnie z aktualnym Cennikiem. Przedłużenie Okresu abonamentowego skutkuje przedłużeniem Umowy bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli.
  • Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu na skutek:
   • nieprzedłużenia Okresu Abonamentowego danej Usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
   • śmierci Usługobiorcy,
   • ustania bytu prawnego Usługobiorcy,
   • usunięcia przez Usługobiorcę konta w Systemie.
  • Usługodawca uprawniony będzie do rozwiązania umowy o świadczenie danej Usługi w przypadku, gdy:
   • Usługobiorca istotnie naruszy postanowienia Umowy lub Regulaminu,
   • Usługobiorca będzie korzystał z Usługi niezgodnie z jej parametrami określonymi w Serwisie i Aplikacji, przeznaczeniem Usługi lub zasadami współżycia społecznego.
   • Usługobiorca będzie działał na szkodę Usługodawcy, innych klientów Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet,
   • Usługobiorca będzie dokonywał czynności niezgodnych z prawem lub działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie.
  • Przed rozwiązaniem umowy Usługodawca wezwie Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, wyznaczając mu przy tym termin nie krótszy niż 14 dni na zaniechanie tych naruszeń. Wezwanie to może zostać złożone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  • Rozwiązanie Umowy może zostać dokonane pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  • W przypadku decyzji o zwrocie środków na konto Usługobiorcy, Usługodawca potrąca 20 zł tytułem kosztów operacyjnych dotyczących obsługi zwrotu środków, to jest wystawienia korekty, przeprowadzenia zwrotu środków z rachunku bankowego. Usługobiorca wyraża zgodę na potrącenie ww. kwoty, bez konieczności składania przez Usługodawcę odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Warunkiem zwrotu środków jest usunięcie konta przez Usługobiorcę z Serwisu.
 • § 18. Postanowienia końcowe
  • Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy oraz Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  • Usługobiorcy i Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu lub Aplikacji.
  • W przypadku zmiany Regulaminu, Usługobiorca zostanie poinformowany o facie udostępnienia jego nowej wersji w Serwisie, drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu lub wiadomości e-mail.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu jak i załączników do Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych Usług, zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia Usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany Umowy. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w Serwisie.
  • Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca i Użytkownicy mogą kierować na adres poczty elektronicznej: [email protected]
  • Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. Zmiana załączników do Regulaminu nie stanowi jego zmiany.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.10.2023r.