Zasady powierzania danych osobowych to dokument określający, w jaki sposób dane osobowe użytkowników są udostępniane i przekazywane. Zawiera także cele, procedury, zasady bezpieczeństwa i odpowiedzialności związane z procesem przekazywania danych.

 • § 1 Postanowienia ogólne
  • Niniejsze Zasady powierzania danych osobowych określają warunki na jakich Usługobiorcy i Użytkownicy Serwisu mizzox.com oraz Aplikacji app.mizzox.com udostępnianych przez MIZZOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie powierzają w/w podmiotowi do przetwarzania dane osobowe.
 • § 2 Definicje
  • Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:
   • Usługodawca – spółka pod firmą MIZZOX Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493762, NIP: 6793097640, REGON: 12302151500000.
   • Usługobiorca – klient korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie. Usługobiorca jest przedsiębiorcą wykonującym we własnym imieniu działalność gospodarczą. Może on być osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
   • Użytkownik – osoba posiadająca konto w Serwisie, upoważniona do reprezentowania Usługobiorcy i korzystania z Serwisu w jego imieniu.
   • Serwis mizzox.com – system informatyczny strony internetowej pod adresem https://mizzox.com prowadzony przez Usługodawcę, wspierający zarządzanie prowadzoną działalnością gospodarczą osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
   • Aplikacja app.mizzox.com – nowoczesne narzędzie informatyczne udostępniane odpłatnie przez Usługodawcę w Serwisie oraz na urządzeniach mobilnych, której funkcjonowanie i zasady korzystania zostały opisane w odrębnym regulaminie.
   • Regulamin – regulamin serwisu internetowego znajdujący się pod adresem https://mizzox.com.
   • Regulamin świadczenia usług w aplikacji – regulamin aplikacji znajdujący się pod adresem https://mizzox.com
   • Zasady przetwarzania danych osobowych – dokument dostępny pod adresem https://mizzox.com
   • Umowa – stosunek prawny łączący Usługodawcę z Usługobiorcą, na podstawie którego Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy, w rozumieniu Regulaminu.
 • § 3 Zasady powierzania danych osobowych
  • Użytkownik, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
   • zapoznał się z Zasadami przetwarzania danych osobowych i w pełni akceptuje zawarte w niej postanowienia – w tym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę swoich danych przekazanych Usługodawcy w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w w/w dokumencie;
   • oświadcza, iż wszelkie powierzane dane osobowe przetwarza zgodnie z przepisami prawa, a ich powierzenie do przetwarzania Usługodawcy nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich;
   • powierza do przetwarzania Usługodawcy, w zakresie określonym w Polityce prywatności, swoje następujące dane osobowe:
    • imię, nazwisko;
    • firma;
    • wiek i data urodzenia;
    • adres e-mail;
    • numer telefonu;
    • adres miejsca zamieszkania oraz miejsc prowadzenia działalności gospodarczej;
    • numery PESEL oraz REGON, a także Numery Identyfikacji Podatkowej;
    • numery rejestracyjne pojazdów;
    • informacje o stanie majątkowym, w tym szczegółowe informacje o dochodach i kosztach prowadzonej działalności gospodarczej;
    • numery rachunków bankowych oraz kart płatniczych/kredytowych;
    • informacje o stanie zdrowia;
   • powierza do przetwarzania Usługodawcy, wyłącznie w ramach korzystania z funkcjonalności Aplikacji zgodnie z ich przeznaczeniem, dane osobowe wprowadzone przez niego do Aplikacji. Dane powyższe są danymi kontrahentów, pracowników, współpracowników oraz bliskich Użytkownika i obejmują w szczególności:
    • imię,
    • nazwisko;
    • firma;
    • wiek i data urodzenia;
    • adres e-mail;
    • numer telefonu;
    • adres miejsca zamieszkania oraz miejsc prowadzenia działalności gospodarczej;
    • numery PESEL oraz REGON, a także Numery Identyfikacji Podatkowej;
    • numery rejestracyjne pojazdów;
    • informacje o stanie majątkowym, w tym szczegółowe informacje o dochodach i kosztach prowadzonych przez nich działalności gospodarczej;
    • numery rachunków bankowych oraz kart płatniczych/kredytowych;
    • informacje o stanie zdrowia;
   • przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca jest uprawniony do powierzenia danych osobowych wskazanych w Umowie innym podmiotom (w tym znajdującym się w tzw. państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) do przetwarzania w celach opisanych powyżej, a na zasadach określonych w Zasadach przetwarzania danych osobowych.
  • Usługodawca, w związku
   • wszelkie powierzone mu przez Użytkownika będą przetwarzane tylko w celu realizacji Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, iż zawarcie Umowy i korzystanie z udostępnionej Aplikacji stanowi tym samym wyraźne polecenie przetwarzania danych wydane przez Użytkownika;
   • powierzonym danym zapewnione zostanie należyte bezpieczeństwo, gwarantowane zarówno poprzez rozwiązania organizacyjne (m. in. dopuszczanie do czynności związanych z przetwarzaniem danych jedynie osób bądź podmiotów stosownie upoważnionych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania wszelkich powierzonych danych), jak i system zabezpieczeń technicznych, spełniający wymogi określone w art. 32 RODO;
   • zobowiązuje się do pomocy w realizacji nałożonych na Usługobiorcę jako administratora obowiązków w zakresie tak zabezpieczenia danych osobowych, jak i reakcji na sprzeciwy, zapytania oraz żądania osób, których dane dotyczą. W przypadku otrzymania takiego zapytania odnoszącego się do danych, których administratorem jest Użytkownik, Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wspomnianego zapytania i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym do zrealizowania przez Użytkownika ciążących na nim obowiązków;
   • powierzone przez Usługobiorcę lub Użytkownika dane zostaną przez Usługodawcę niezwłocznie usunięte lub zwrócone na żądanie Użytkownika; jednocześnie w przypadku zażądania przez Usługobiorcę lub Użytkownika od Usługodawcy zaprzestania przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, Usługodawca może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym i skorzystanie z powyższego uprawnienia przez Usługodawcę nie będzie rodziło po jego stronie żadnej odpowiedzialności względem Usługobiorcy. Zasady określonej w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli w myśl art. 6 ust. 1 RODO Usługodawca – pomimo zażądania przez Usługobiorcę lub Użytkownika usunięcia bądź zwrotu danych – wciąż pozostaje zobowiązana lub uprawniona do ich przetwarzania na innej, przewidzianej przepisami prawa podstawie;
   • zobowiązany jest do realizacji wszelkich przewidzianych prawem obowiązków ciążących zarówno na nim zarówno jako na administratorze danych osobowych, jak i podmiocie, któremu dane są powierzane w rozumieniu art. 28 i n. RODO, w szczególności w zakresie umożliwienia Usługobiorcy i Użytkownikowi potwierdzenia realizacji przez Usługodawcę określonych wyżej zobowiązań na zasadach wskazanych w art. 28 ust. 3 lit. h RODO.
   • Strony zgodnie oświadczają, iż Zasady powierzenia danych stanowią inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO i tym samym wraz z postanowieniami Zasad przetwarzania danych osobowych Usługodawcy są samoistną podstawą powierzenia Usługodawcy danych osobowych przez Użytkownika.
 • § 4 Postanowienia końcowe
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Zasad. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, obowiązują od momentu publikacji Zasad w nowym brzmieniu.
  • W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają postanowienia Zasad przetwarzania danych osobowych oraz Regulaminu.

Zasady niniejsze wchodzą w życie wraz z dniem 24.10.2023r.