Regulamin płatności cyklicznych to dokument definiujący zasady i procedury związane z regularnymi płatnościami. W jego treści znajdują się informacje dotyczące sposobu rozpoczęcia, realizacji oraz zakończenia korzystania z płatności cyklicznych, a także skutków związanych z dokonaniem lub brakiem płatności.

 • §1 Postanowienia ogólne
  • Niniejszy Regulamin płatności cyklicznych reguluje zasady dokonywania płatności, w formie automatycznego pobrania należności z karty płatniczej, za usługi oferowane przez MIZZOX Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493762, NIP: 6793097640, REGON: 12302151500000 (zwaną dalej: Usługodawcą)
  • Niniejszy Regulamin płatności cyklicznych ma zastosowanie do Usługobiorców, którzy zawierając z Usługodawcą umowę o świadczenie usług dokonali wyboru płatności miesięcznych, cyklicznych.
  • Płatności realizowane są poprzez zewnętrzny system płatności obsługiwany przez operatora płatności elektronicznych Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585- 13-51-185, REGON 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 205 500 PLN (w całości opłaconym), nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013.
 • §2 Definicje
  • Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:
   • Regulamin – Regulamin świadczenia usług w serwisie mizzox.com, znajdujący się na stronie internetowej https://mizzox.com
   • Regulamin płatności cyklicznych – niniejszy regulamin,
   • Usługodawca – spółka pod firmą MIZZOX Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493762, NIP: 6793097640, REGON: 12302151500000.
   • Usługobiorca – klient korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie. Usługobiorca jest przedsiębiorcą wykonującym we własnym imieniu działalność gospodarczą. Może on być osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
   • Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu mizzox.com oraz Aplikacji app.mizzox.com
   • Serwis mizzox.com – system informatyczny strony internetowej pod adresem https://mizzox.com; prowadzony przez Usługodawcę, wspierający zarządzanie prowadzoną działalnością gospodarczą osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. 
   • Aplikacja app.mizzox.com – nowoczesne narzędzie informatyczne udostępniane odpłatnie przez Usługodawcę w Serwisie oraz na urządzeniach mobilnych, której funkcjonowanie i zasady korzystania zostały opisane w odrębnym regulaminie.
   • Okres abonamentowy – okres, na który Usługi udostępniane są Usługobiorcy.
   • Opłata abonamentowa – opłata uiszczana przez Usługobiorcę tytułem korzystania z Usług, ustalana zgodnie z Cennikiem obowiązującym w chwili zamówienia danych Usług. Opłata abonamentowa uiszczana jest z góry.
   • Cennik – zakładka znajdująca się w Serwisie zawierająca informacje dotyczące wysokości Opłat abonamentowych za korzystanie z konkretnych Usług oraz Pakietów usług.
   • płatności cykliczne – sposób dokonania przez Usługobiorcę zapłaty za Usługi, polegający na automatycznym (bez udziału Usługobiorcy) pobraniu z karty płatniczej Usługobiorcy kwoty należności za Usługę. Warunki dokonywania płatności cyklicznych określa Regulamin.
   • karta płatnicza – karta kredytowa lub karta debetowa, inne podobne narzędzia, przy pomocy których Usługobiorca może dokonywać płatności internetowych.
   • Okres rozliczeniowy – okres za jaki jest uiszczana opłata za Usługę. W przypadku płatności jednorazowych, okres rozliczeniowy jest równy Okresowi abonamentowemu. W przypadku płatności cyklicznych, przypadających w Okresie abonamentowym, czas trwania Okresu rozliczeniowego określa rodzaj wykupionej przez Usługobiorcę Usługi.
  • Wszelkie inne terminy użyte w Regulaminie płatności cyklicznych, niezdefiniowane w nim lub Regulaminie mają znaczenie powszechnie przyjmowane w języku potocznym.
 • §3 Rozpoczęcie korzystania z płatności cyklicznych
  • Rozpoczęcie korzystania z płatności cyklicznych przez Usługobiorcę następuje w trakcie procedury nabywania Usługi lub przedłużania okresu korzystania z Usługi (przedłużania Okresu abonamentowego) w Serwisie.
  • W celu wyboru opcji płatności cyklicznych niezbędne jest zaakceptowanie przez Usługobiorcę w Serwisie, odpowiedniej opcji w oknie widocznym podczas zawierania Umowy.
  • Akceptacja przez Usługobiorcę kanału płatności cyklicznych wywołuje skutek w odniesieniu do wszystkich, wykupywanych w ramach zawarcia Umowy Usług.
  • Dla skorzystania przez Usługobiorcę z płatności cyklicznych, niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę karty płatniczej. Dalsze szczegółowe wymogi techniczne, od spełnienia których jest uzależnione korzystanie z płatności cyklicznych, mogą być określone w formie informacji widocznych dla Usługobiorcy w trakcie zawierania Umowy.
  • W trakcie procedury akceptacji płatności cyklicznych, Usługobiorca będzie poproszony o wskazanie danych karty płatniczej, przy pomocy której będą realizowane płatności cykliczne oraz innych danych, niezbędnych dla realizacji płatności cyklicznych. W razie zmiany danych karty płatniczej, lub zmiany innych danych, Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić Usługodawcy ten fakt poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
  • Usługobiorca jest zobowiązany do utrzymywania w okresie korzystania z płatności cyklicznych, karty płatniczej, którą wskazał na potrzeby dokonywania płatności cyklicznych.
  • Korzystanie z płatności cyklicznych jest dobrowolne. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z tego kanału płatności.
  • Po zaakceptowaniu przez Usługobiorcę płatności cyklicznych, na karcie płatniczej Usługobiorcy – w celu jej autoryzacji – może zostać tymczasowo zablokowana kwota w wysokości do 1 PLN, która zostanie zwolniona w terminie określanym przez bank Usługobiorcy (zwykle do 7 dni roboczych).
  • Karta płatnicza będzie obciążana przez okres określony w umowie lub do momentu odwołania zgody.
 • §4 Realizacja płatności w kanale płatności cyklicznych
  • Usługobiorca zobowiązuje się zapewnić, na karcie płatniczej wskazanej na potrzeby dokonywania płatności cyklicznych, odpowiednie środki na pokrycie należności za Usługę. Środki powinny być dostępne na karcie w takim czasie, aby było możliwe ich pobranie z zachowaniem terminów określonych w ustępach poniższych.
  • Wartość obciążenia będzie zgodna z wybranym pakietem abonamentu oraz z wysłaną fakturą VAT dostarczaną Usługobiorcy na adres e-mail w danym okresie rozliczeniowym, również dostępną w dedykowanej do tego zakładce w Serwisie.
  • Częstotliwość obciążeń oraz terminy płatności będą zależne od wybranej opcji przez Usługobiorce w Serwisie: płatność cykliczna miesięczna lub roczna.
  • Usługodawca powiadamia Usługobiorcę 14 dni przed terminem płatności za Usługę o upływie terminu płatności za Usługę oraz o konieczności zapewnienia na karcie płatniczej środków na potrzeby płatności. Powiadomienie następuje w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres Usługobiorcy wskazany podczas rejestracji w Serwisie.
  • Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2 zawiera:
   • określenie Usługi, której dotyczy płatność;
   • określenie kwoty należności oraz terminu płatności;
   • informacja o skutkach dokonania danej płatności za Usługę poprzez kanał płatności cyklicznych (§5 ust. 1 poniżej) oraz o skutkach braku płatności (§5 ust. 2 poniżej);
   • informacja o możliwości wyłączenia płatności cyklicznych dla danej Usługi i o sposobie dokonania tej czynności.
  • Ponadto Usługobiorca ma prawo zamieścić, w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2:
   • informacje o zmianach warunków świadczenia Usługi, które wchodzą w życie począwszy od najbliższego Okresu abonamentowego (zmiana regulaminów mających zastosowanie do Usługi, zmiana Cennika itp.) wraz z pouczeniem, że realizacja płatności za kolejny okres abonamentowy w kanale płatności cyklicznych będzie równoznaczna z wyrażeniem przez Usługobiorcę  zgody na powyższe zmiany;
   • informacje handlowe, w tym informacje o dostępnych promocjach.
  • Usługobiorca ponawia powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, na 7 dni przed terminem płatności za Usługę.
  • Pierwsza próba pobrania należności zostaje podjęta wraz z powiadomieniem, o którym mowa w ust. 5
  • W przypadku niemożliwości pobrania należności za Usługę z powodu braku odpowiednich środków na karcie płatniczej Usługobiorcy w dniu wskazanym w ust. 5, Usługodawca powiadamia Usługobiorcę o tym fakcie w wiadomości e-mail, na podany przy rejestracji adres lub w formie komunikatu w Serwisie.
  • W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 7 Usługodawca zawiadamia Usługobiorcę o sposobach postępowania w razie braku możliwości dokonania płatności w kanale płatności cyklicznych.
  • Usługodawca podejmuje ponowne próby pobrania należnej opłaty z karty płatniczej Usługobiorcy, począwszy od dnia powiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, aż do ostatniego dnia terminu płatności, powiadamiając o każdej kolejnej nieudanej próbie.
  • W przypadku uzyskania informacji zwrotnej o braku możliwości pobrania należności za Usługę z innych przyczyn niż brak środków na karcie płatniczej Usługobiorcy (np. utrata ważności karty, blokada karty), Usługodawca powiadomi go za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany podczas rejestracji lub w formie komunikatu widocznego w Serwisie o braku możliwości pobrania należności z danej przyczyny. 
 • §5 Skutki dokonania płatności / braku płatności
  • Skuteczne dokonanie płatności za Usługę w kanale płatności cyklicznej powoduje skutki, jakie Regulamin oraz regulaminy mające zastosowanie do poszczególnych Usług, wiążą z dokonaniem płatności za daną Usługę, w tym:
   • automatyczne (bez konieczności składania przez Strony jakichkolwiek dalszych oświadczeń) przedłużenie czasu korzystania z Usługi na czas trwania Okresu abonamentowego, którego dotyczy płatność;
   • automatyczne (bez konieczności składania przez Strony jakichkolwiek dalszych oświadczeń) wejście w życie zmian warunków świadczenia Usługi (zmiana regulaminów mających zastosowanie do Usługi, zmiana Cenników Usługi itp.), o których Usługobiorca został powiadomiony w trybie §4 ust. 4 pkt a).
  • W razie braku możliwości pobrania należności przed upływem terminu płatności:
   • od dnia następnego po upływie terminu płatności za daną Usługę, kanał płatności cyklicznych ulega automatycznemu wyłączeniu w odniesieniu do tej Usługi, bez konieczności składania przez Strony jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń
   •  stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące skutków braku terminowej płatności za Usługę.
 • §6 Zakończenie korzystania z kanału płatności cyklicznych
  • Usługobiorca ma prawo do rezygnacji z płatności cyklicznych w każdym czasie.  W celu rezygnacji z płatności cyklicznych, Usługobiorca powiadamia Usługodawcę poprzez wiadomość e-mail [email protected] lub przez dedykowaną do tego zakładkę w Serwisie.
  • Rezygnacja wywołuje skutek od dnia dokonania przez Usługobiorcę zawiadomienia.
  • Aby karta nie została obciążona w najbliższym terminie płatności, rezygnacje należy złożyć przed nadchodzącą datą obciążenia.
  • Zakończenie korzystania przez Usługobiorcę z płatności cyklicznych następuje automatycznie (bez składania przez Strony jakichkolwiek oświadczeń), w przypadku określonym w §5 ust. 2 pkt a).
 • §7 Postanowienia końcowe
  • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie płatności cyklicznych zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu świadczenia usług w serwisie oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  • Zmiany i uchylenie Regulaminu następują w trybie określonym w Regulaminie świadczenia usług w serwisie.
  • Komunikacja w sprawie płatności cyklicznych będzie odbywała się poprzez infolinię lub adres email [email protected]