Skrót VAT-9M odnosi się do formularza deklaracji VAT, który służy do rozliczenia podatku należnego z tytułu sprzedaży towarów i usług oraz podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług w okresie miesięcznym.

Deklaracja VAT-9M zawiera informacje dotyczące sprzedaży towarów i usług oraz zakupu towarów i usług przez podatnika VAT w danym okresie rozliczeniowym. Na podstawie danych zawartych w deklaracji można określić wysokość podatku należnego, czyli kwoty podatku VAT, która powinna być odprowadzona do urzędu skarbowego, a także kwotę podatku naliczonego, czyli kwoty podatku VAT, którą podatnik ma prawo odliczyć od swojego podatku należnego.

W deklaracji VAT-9M podatnik musi podać m.in. dane identyfikacyjne, informacje o sprzedaży towarów i usług oraz zakupie towarów i usług, kwoty podatku należnego i naliczonego, a także dane dotyczące ewidencji sprzedaży.

Deklarację VAT-9M należy złożyć w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.