Skrót VAT-8 odnosi się do formularza zwanego potocznie „księgą zakupów”, który służy do ewidencjonowania zakupów dokonanych przez podatnika VAT w danym okresie rozliczeniowym.

W księdze zakupów podatnik VAT dokonuje zapisów dotyczących towarów lub usług, które zostały zakupione w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Na podstawie tych zapisów można określić wysokość podatku naliczonego, czyli kwoty podatku VAT, który podatnik ma prawo odliczyć od swojego podatku należnego.

Formularz VAT-8 składa się z kilku części, w których podatnik wpisuje dane dotyczące sprzedawców, nabytych towarów i usług, kwoty podatku naliczonego, daty wystawienia faktury oraz numeru faktury. Deklaracja VAT-8 musi zostać złożona w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zakupów.