Środki publiczne to pieniądze, które pochodzą z budżetu państwa lub samorządów, a przeznaczane są na realizację zadań publicznych i potrzeb społecznych. Są to zasoby finansowe, które pochodzą z podatków, opłat, dotacji, pożyczek i innych źródeł finansowych, które są gromadzone i administrowane przez organy państwowe lub samorządowe.

Środki publiczne są przeznaczane na wiele różnych celów, takich jak ochrona zdrowia, edukacja, infrastruktura, bezpieczeństwo publiczne, opieka społeczna i inne cele związane z realizacją zadań publicznych. Państwo i samorządy mają obowiązek racjonalnego i celowego wykorzystywania środków publicznych, a także ich prawidłowego rozliczania i kontrolowania.

Środki publiczne są ważnym narzędziem polityki ekonomicznej państwa, ponieważ wpływają na poziom inwestycji, konsumpcji i zatrudnienia. Przy ich pomocy państwo może prowadzić politykę fiskalną, czyli wpływać na poziom wydatków i dochodów budżetowych, a także na poziom zadłużenia publicznego. Wszystko to ma wpływ na stabilność finansową kraju i rozwój gospodarczy.