Niewypłacalność (insolwencja) to sytuacja, w której dłużnik nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec wierzycieli, czyli nie ma możliwości spłaty długu w terminie lub w ogóle.

Istnieją dwa rodzaje niewypłacalności:

  • upadłość konsumencka – dotyczy osoby fizycznej, która posiada długi przekraczające jej możliwości spłaty, ale nie prowadzi działalności gospodarczej;
  • upadłość majątkowa – dotyczy przedsiębiorców i polega na stwierdzeniu niewypłacalności przedsiębiorstwa, które nie jest w stanie spłacić swoich długów wobec wierzycieli.

W obu przypadkach możliwe są różne procedury sanacyjne, które mają na celu restrukturyzację długu i umożliwienie dłużnikowi spłaty wierzycieli w sposób uporządkowany i zgodny z prawem. W przypadku braku takiej możliwości dochodzi do egzekucji majątku dłużnika i rozdysponowania uzyskanych środków pomiędzy wierzycieli zgodnie z ustalonym porządkiem.