Nakaz zapłaty to tytuł wykonawczy, czyli dokument uprawniający wierzyciela do rozpoczęcia egzekucji w celu odzyskania długu. Jest to polecenie wystawione przez sąd na rzecz wierzyciela, które nakazuje dłużnikowi zapłatę określonej kwoty pieniężnej w określonym terminie. Nakaz zapłaty może zostać wydany na podstawie umowy, weksla, czeku lub innego dokumentu stanowiącego podstawę roszczenia. Po upływie terminu płatności wierzyciel może wnieść do sądu wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie nakazu zapłaty.