Prezes zarządu to osoba, która kieruje i zarządza pracą zarządu spółki akcyjnej lub innej spółki kapitałowej. Prezes zarządu jest najwyższym kierownikiem wykonawczym spółki i odpowiada za jej bieżące działanie oraz podejmuje decyzje strategiczne w imieniu spółki.

Do głównych obowiązków prezesa zarządu należą:

  1. Zarządzanie bieżącą działalnością spółki i realizacja założeń strategicznych.
  2. Planowanie i nadzorowanie działań podejmowanych przez poszczególne działy w spółce.
  3. Reprezentowanie spółki wobec jej partnerów biznesowych, klientów i innych podmiotów.
  4. Przygotowywanie budżetów i raportów finansowych oraz dbanie o poprawne zarządzanie finansami spółki.
  5. Podejmowanie decyzji dotyczących strategicznych inwestycji, w tym fuzji, przejęć lub restrukturyzacji spółki.
  6. Odpowiedzialność za przestrzeganie prawa i regulacji dotyczących działalności spółki.

Prezes zarządu jest powoływany przez radę nadzorczą spółki i musi spełniać określone wymagania formalne, takie jak posiadanie odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia w zarządzaniu firmą.