Pracownik to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy w zamian za wynagrodzenie. Pracownik może wykonywać różne zawody i pełnić różne funkcje w zależności od umowy, którą podpisze z pracodawcą. Pracownik jest chroniony przez przepisy prawa pracy, w tym m.in. dotyczące minimalnego wynagrodzenia, czasu pracy, urlopu, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy oraz zwolnień lekarskich.