Aktywa finansowe to instrumenty finansowe, w które inwestują osoby prywatne, przedsiębiorstwa czy instytucje finansowe w celu zarobienia na nich. Aktywa finansowe to papiery wartościowe, które stanowią własność osoby lub instytucji, która je nabyła. W zależności od rodzaju papierów wartościowych, aktywa finansowe mogą generować różne korzyści dla ich właściciela, takie jak:

  • Akcje – stanowią własność przedsiębiorstwa i umożliwiają udział w jego zyskach poprzez wypłatę dywidendy. Mogą również zyskać na wartości w przypadku wzrostu wartości firmy i późniejszej sprzedaży akcji.
  • Obligacje – są to papiery dłużne, które emituje przedsiębiorstwo lub instytucja państwowa. W zamian za zakup obligacji, inwestor otrzymuje stały, ustalony wcześniej dochód w postaci oprocentowania.
  • Certyfikaty depozytowe – to papiery wartościowe emitowane przez banki, w zamian za zdeponowanie określonej kwoty pieniężnej. Inwestor otrzymuje stałe oprocentowanie swojego depozytu.
  • Fundusze inwestycyjne – to produkty finansowe, które gromadzą środki od wielu inwestorów i inwestują je w różne aktywa finansowe, w celu dywersyfikacji portfela i zmniejszenia ryzyka. Inwestorzy mogą zarabiać na wzroście wartości jednostek funduszu oraz wypłacie dywidendy.

Aktywa finansowe mogą być inwestowane zarówno przez osoby prywatne, jak i przez przedsiębiorstwa czy instytucje finansowe. Wiele osób inwestuje w aktywa finansowe jako sposób na osiągnięcie dodatkowych korzyści finansowych i zabezpieczenie przyszłości.