Dochód i przychód to dwa pojęcia, które często są mylone ze sobą, ale mają różne znaczenie w kontekście podatkowym.

Przychód to kwota pieniężna lub wartość pieniężna otrzymana przez podmiot w wyniku sprzedaży towarów lub usług, świadczenia pracy, wykorzystania majątku lub z tytułu innych źródeł, np. odsetek od depozytów bankowych. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), przychód obejmuje wszelkie otrzymane przez podatnika pieniądze, takie jak wynagrodzenie za pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, emerytury, renty, dywidendy itp.

Dochód to różnica między przychodem a kosztami, które podmiot musiał ponieść, aby uzyskać ten przychód. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), dochód to suma wszelkich osiągniętych przez podatnika przychodów, pomniejszona o koszty uzyskania tych przychodów, takie jak wydatki na środki transportu, mieszkanie, odsetki od kredytów, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także odpisy amortyzacyjne.

Innymi słowy, przychód to kwota pieniężna, jaką otrzymujemy z różnych źródeł, natomiast dochód to przychód pomniejszony o koszty poniesione w związku z uzyskaniem tego przychodu.

Z punktu widzenia podatkowego, to na podstawie osiągniętego dochodu podatnik jest opodatkowany, a nie na podstawie przychodu.