Zastaw to forma zabezpieczenia umowy kredytowej, gdzie dłużnik zabezpiecza swój dług poprzez ustanowienie na rzecz wierzyciela prawa zastawu na określonych przedmiotach. Zastaw może być ustanowiony na różnego rodzaju przedmiotach, np. nieruchomościach, samochodach, maszynach, inwentarzu, a nawet na wartościowych papierach wartościowych.

Zastaw stanowi gwarancję dla wierzyciela, że w przypadku braku spłaty długu, będzie miał prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z zastawionego przedmiotu. Zastaw może zostać ustanowiony na czas określony lub bezterminowo, w zależności od umowy między wierzycielem a dłużnikiem.

W przypadku, gdy dłużnik nie spłaca swojego długu, wierzyciel ma prawo do wystąpienia z roszczeniem o zaspokojenie z zastawu, a w skrajnych przypadkach, do jego egzekucji. Po spłacie długu przez dłużnika, zastaw zostaje zwolniony.

Zastaw jest często stosowany w przypadku kredytów bankowych, gdzie dłużnik zabezpiecza swój kredyt nieruchomością lub samochodem. Jednak, zastaw jest również stosowany w innych branżach, takich jak handel, produkcja i usługi, gdzie przedsiębiorcy mogą zabezpieczać swoje zobowiązania poprzez zastawienie swojego mienia na rzecz wierzyciela.