Oferta to forma komunikatu, w której jedna strona (ofertodawca) w sposób jednoznaczny przedstawia swoją wolę zawarcia umowy z drugą stroną (ofertobiorcą). Oferta zawiera warunki umowy, takie jak cena, ilość, termin wykonania usługi lub dostawy towaru itp. Oferta może być złożona ustnie lub pisemnie, a w przypadku umów handlowych często jest składana w formie oferty handlowej, np. na formularzu, w katalogu produktów, na stronie internetowej czy w reklamie. Oferta jest zobowiązująca dla oferenta przez określony czas, w którym ofertobiorca może zaakceptować ją, zawierając wówczas umowę.