Amortyzacja to proces, w którym koszt zakupu lub wytworzenia środka trwałego jest rozłożony na wiele lat, a koszty te są stopniowo rozliczane w każdym roku podatkowym. W ten sposób zmniejsza się koszt uzyskania przychodu w danym roku podatkowym, co skutkuje zmniejszeniem podatku, który trzeba zapłacić.

Środek trwały to rzecz materialna lub niematerialna, która służy przedsiębiorcy do prowadzenia działalności gospodarczej przez dłuższy okres czasu. Mogą to być na przykład budynki, maszyny, urządzenia, samochody, komputery, oprogramowanie, patenty czy licencje.

W Polsce amortyzacja jest regulowana przez przepisy prawa podatkowego. W zależności od rodzaju środka trwałego i jego wartości, określana jest stawka amortyzacji oraz sposób obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych. W ogólnym przypadku, amortyzacja stanowi koszt uzyskania przychodów dla przedsiębiorcy, co pozwala na obniżenie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) lub podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Warto zauważyć, że amortyzacja jest tylko jednym z elementów wpływających na wynik finansowy przedsiębiorstwa, a nie może być stosowana arbitralnie. Odpisy amortyzacyjne powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i wynikać z rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa.