Skrót VAT-7 oznacza jeden z formularzy podatkowych stosowanych w Polsce w celu rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT). Jest to deklaracja podatkowa, która służy do informowania organu podatkowego o wysokości podatku należnego, podatku naliczonego oraz innych istotnych danych dotyczących transakcji opodatkowanych VAT-em, dokonywanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. VAT-7 składa się z kilku sekcji, w których podatnik musi wpisać odpowiednie dane, takie jak numer identyfikacyjny REGON, NIP, wysokość obrotów oraz podatku należnego i naliczonego, informacje o zwolnieniach i odliczeniach podatku, a także informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi. Formularz VAT-7 należy złożyć do organu podatkowego do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miały miejsce transakcje opodatkowane VAT-em.