Podatek tonażowy to rodzaj podatku stosowanego w niektórych krajach na przewóz towarów morskich. Podatek ten jest naliczany w oparciu o pojemność brutto statku (tzw. tonaż statkowy), a nie na podstawie wartości transportowanego ładunku. Wysokość podatku tonażowego jest ustalana na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w danym kraju oraz tonażu statku, czyli jego pojemności brutto.

Podatek tonażowy ma na celu zachęcanie armatorów do rejestrowania swoich statków w danym kraju i wykorzystywania go do przewozów towarów, co może przyczynić się do rozwoju krajowego przemysłu morskiego i stworzenia miejsc pracy w tym sektorze. W niektórych krajach podatek tonażowy jest stosowany w połączeniu z innymi ulgami podatkowymi, takimi jak zwolnienie z podatku dochodowego lub preferencyjne stawki na paliwo i usługi portowe.