Skrót PPE oznacza „zryczałtowaną zaliczkę na podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych”. Jest to forma opodatkowania działalności gospodarczej, która polega na płaceniu zryczałtowanej kwoty podatku od przychodów ewidencjonowanych. W ramach tej formy opodatkowania, przedsiębiorcy prowadzący tzw. „małą działalność gospodarczą” mogą skorzystać z uproszczonego sposobu rozliczania podatku dochodowego. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów uzyskania przychodów, a podatek oblicza się na podstawie uzyskanych przychodów, przy uwzględnieniu określonych limitów przychodów rocznych. Kwota zryczałtowanej zaliczki jest uzależniona od rodzaju wykonywanej działalności i wynosi od 3% do 20% przychodu. Wpłata zryczałtowanej zaliczki jest dokonywana co miesiąc lub co kwartał, w zależności od wyboru przedsiębiorcy.