Skrót PIT-28 odnosi się do formularza zeznania podatkowego, który składają osoby fizyczne, które uzyskały dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych.

Formularz PIT-28 służy do rozliczenia podatku dochodowego od dochodów kapitałowych, a jego wypełnienie jest wymagane, gdy dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych przekroczyły kwotę wolną od podatku.

W zeznaniu PIT-28 podatnik powinien ująć m.in. wartość uzyskanego przychodu, koszty uzyskania przychodu oraz wysokość podatku należnego. Formularz ten powinien być złożony do właściwego urzędu skarbowego w terminie określonym przez przepisy, czyli najpóźniej do końca kwietnia roku następującego po roku, w którym uzyskano przychód podlegający opodatkowaniu.