Syndyk (inaczej: zarządca, likwidator) to osoba lub instytucja, która ma za zadanie zarządzać mieniem dłużnika w trakcie postępowania egzekucyjnego, upadłościowego lub restrukturyzacyjnego.

Syndyk jest powoływany przez sąd w celu reprezentowania interesów wierzycieli i wyegzekwowania należności. Jego zadaniem jest dokładne zinwentaryzowanie majątku dłużnika, sprzedaż jego składników i rozliczenie z wierzycielami. W przypadku postępowania restrukturyzacyjnego syndyk pełni funkcję nadzorczą nad procesem restrukturyzacji dłużnika.

Syndyk może być także powoływany do zarządzania spółką w trakcie jej likwidacji, czyli procesu zakończenia działalności spółki i rozliczenia zobowiązań wobec wierzycieli oraz podziału pozostałych środków między udziałowców.