Rada nadzorcza to organ nadzorczy w spółce, który ma za zadanie kontrolowanie i nadzorowanie działań zarządu oraz dbanie o interesy spółki i jej akcjonariuszy. Rada nadzorcza jest powoływana przez walne zgromadzenie akcjonariuszy i składa się z co najmniej trzech członków, którzy są wybierani na okres trzech lat.

Głównym zadaniem rady nadzorczej jest monitorowanie i kontrola pracy zarządu, w tym podejmowanie decyzji strategicznych, zarządzanie finansami, relacjami z klientami i partnerami biznesowymi, a także zapewnienie, że działalność spółki odbywa się zgodnie z prawem i etyką biznesową.

Rada nadzorcza ma także ważne kompetencje związane z wyborami członków zarządu oraz decyzjami o wynagrodzeniach członków zarządu. Jej zadaniem jest również sporządzanie raportów dla akcjonariuszy oraz podejmowanie decyzji w sprawach ważnych dla spółki, takich jak zmiany w statucie, emisje obligacji czy przekształcenia prawne.