Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy podatkowe nakładają obowiązek zapłaty podatku. Podatnik odpowiada za prawidłowe obliczenie i opłacenie podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Osoby fizyczne są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT), jeśli prowadzą działalność gospodarczą.

Osoby prawne (np. spółki z o.o., SA, spółki jawne) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. fundacje, stowarzyszenia) są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku od towarów i usług (VAT) oraz innych podatków, takich jak podatek akcyzowy czy podatek od nieruchomości.

Podatnicy muszą regularnie składać deklaracje podatkowe, w których informują organy podatkowe o wysokości swojego dochodu, przychodów i innych informacji istotnych z punktu widzenia obliczenia podatku. W przypadku naruszenia przepisów podatkowych podatnicy mogą być karani przez organy podatkowe, a w skrajnych przypadkach nawet przez sąd.