Mikroprzedsiębiorca to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której średnioroczna liczba pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy w ciągu roku nie przekracza 10 osób oraz roczne saldo bilansowe lub roczne przychody netto ze sprzedaży towarów i usług nie przekraczają odpowiednio 2 mln euro i 2 mln euro. Definicja mikroprzedsiębiorcy może się różnić w zależności od kraju. W Polsce jest to regulowane przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Mikroprzedsiębiorcy często korzystają z preferencyjnych rozwiązań podatkowych oraz uproszczonych obowiązków raportowania finansowego.