Konsument to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą. W kontekście handlowym i prawnych, konsument to osoba kupująca produkty lub korzystająca z usług w celu zaspokojenia swoich prywatnych potrzeb i celów, a nie w celach zarobkowych lub biznesowych. Ochrona konsumentów polega na zapewnieniu im prawnej ochrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi i niedotrzymaniem umów przez przedsiębiorców.