Cesjonariusz to osoba, która nabyła w drodze cesji prawa do określonego przedmiotu lub wierzytelności od poprzedniego właściciela tych praw, czyli cesjonanta.

Cesja to umowa, na mocy której cesjonant przekazuje cesjonariuszowi swoje prawa do określonego przedmiotu lub wierzytelności. Przedmiotem cesji mogą być np. akcje, udziały w spółce, prawa autorskie, czy też wierzytelności z umów cywilnoprawnych lub zobowiązań podatkowych.

W wyniku cesji, cesjonariusz staje się nowym właścicielem lub wierzycielem przekazanych mu praw. Zwykle cesja jest dokonywana w zamian za określone wynagrodzenie, które cesjonariusz wypłaca cesjonantowi.

Cesjonariusz może także przekazać nabyte prawa dalej, na przykład poprzez dokonanie kolejnej cesji. W takim przypadku staje się on cesjonantem, a osoba, która nabyła prawa od niego, zostaje kolejnym cesjonariuszem.