Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych (RODO), administrator danych osobowych to podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz musi zapewnić, że przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z prawem.

Administrator danych osobowych ma obowiązek wyznaczyć inspektora ochrony danych (IOD), jeśli jest to wymagane zgodnie z RODO. Inspektor ochrony danych odpowiada za nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora.

Administrator danych osobowych musi poinformować osoby, których dane przetwarza, o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych oraz o prawach, jakie przysługują osobom, których dane dotyczą.

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych oraz do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.