Organy podatkowe to instytucje państwowe odpowiedzialne za pobieranie podatków, rozpatrywanie wniosków i zapytań podatkowych, wydawanie decyzji podatkowych oraz prowadzenie postępowań podatkowych.

W Polsce organami podatkowymi są przede wszystkim urzędy skarbowe oraz Krajowa Administracja Skarbowa. Urzędy skarbowe są organami pierwszej instancji, odpowiedzialnymi za pobór podatków, prowadzenie kontroli podatkowych i rozpatrywanie spraw podatkowych, w tym związanych z odliczeniem VAT, rozliczeniem podatku dochodowego i podatku od towarów i usług.

Krajowa Administracja Skarbowa pełni natomiast funkcję organu drugiej instancji, który rozpatruje odwołania od decyzji wydanych przez urzędy skarbowe oraz zajmuje się koordynacją i nadzorem nad ich działalnością.

Ponadto, w niektórych przypadkach w sprawach podatkowych działają również sądy administracyjne, które rozpatrują skargi i odwołania od decyzji organów podatkowych.

Organy podatkowe mają na celu zapewnienie prawidłowego poboru podatków, a także ochronę praw podatników. W ramach swojej działalności organy podatkowe prowadzą również kampanie informacyjne i edukacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości podatników na temat przepisów podatkowych i ich obowiązków podatkowych.