Ulgi podatkowe to specjalne zniżki od podatku, które można uzyskać w określonych sytuacjach określonych przez ustawy podatkowe. Ich celem jest zmniejszenie obciążeń podatkowych dla określonych podatników lub zachęcenie ich do podejmowania określonych działań.

Przykłady ulg podatkowych to m.in.:

  • Ulga na dzieci – przyznawana jest rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy osiągają dochód poniżej określonej kwoty. Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci w rodzinie.
  • Ulga na przysposobienie – przysługuje osobom, które zdecydują się na przysposobienie dziecka. Wysokość ulgi wynosi łącznie 12-krotność minimalnego wynagrodzenia.
  • Ulga na złe długi – pozwala na odliczenie od podatku kwoty niezapłaconych należności, które uznano za stratę.
  • Ulga inwestycyjna – pozwala na odliczenie od podatku części kosztów poniesionych na cele inwestycyjne, takie jak zakup środków trwałych.
  • Ulga rehabilitacyjna – przysługuje osobom niepełnosprawnym, które ponoszą koszty związane z rehabilitacją.

Ulgi podatkowe mają na celu zachęcanie podatników do podejmowania określonych działań lub osiągania określonych korzyści, a także zwiększenie ich motywacji do przestrzegania przepisów podatkowych. Wysokość ulg podatkowych jest zwykle określana w ustawach podatkowych i może być zmieniana przez organy ustawodawcze.