Klauzule abuzywne to klauzule umowne, które w sposób rażący naruszają interesy drugiej strony umowy i powodują istotną dysproporcję między prawami i obowiązkami stron. Są to zapisy umowne, które wykorzystują słabsze pozycje konsumenta lub innej strony umowy i dają wyraźną przewagę silniejszej stronie.

Przykłady klauzul abuzywnych to m.in. zapisy umożliwiające jednostronne zmiany umowy, wprowadzenie nieuczciwych kary umownych, ograniczenie prawa do reklamacji, wyłączenie lub znaczne ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za wady towarów czy usług, itp.

Klauzule abuzywne są uznawane za niezgodne z prawem i nieważne. W Polsce klauzule abuzywne regulowane są przez ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przez Kodeks cywilny. W przypadku stwierdzenia, że klauzula umowna jest abuzywna, konsument lub inna strona umowy może domagać się usunięcia takiej klauzuli z umowy, a także może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia swoich praw.

Celem zwalczania klauzul abuzywnych jest ochrona konsumentów i innych słabszych stron umowy przed nadużyciami ze strony przedsiębiorców czy innych silniejszych partnerów w negocjacjach umownych.