Dobra niematerialne to wartości, które nie posiadają postaci fizycznej, a ich wartość opiera się na prawach własności intelektualnej lub koncepcjach abstrakcyjnych. Do dóbr niematerialnych zalicza się między innymi:

  • własność intelektualną, taką jak patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, wzory przemysłowe;
  • know-how, wiedzę specjalistyczną, tajemnice handlowe, koncepcje marketingowe;
  • prawa osobiste, takie jak prawo do wizerunku, ochronę prywatności, godność osobistą;
  • wartości kulturowe, takie jak tradycje, zwyczaje, koncepcje artystyczne, wartości etyczne;
  • usługi, takie jak doradztwo, szkolenia, konsulting, finansowe.

Dobra niematerialne są ważne w dzisiejszej gospodarce, ponieważ stanowią one wartość dodaną, która jest coraz częściej wykorzystywana w procesach produkcyjnych i usługowych. Wiele przedsiębiorstw zaczyna kłaść większy nacisk na tworzenie wartości niematerialnej, takiej jak know-how, wiedza specjalistyczna czy wzorce postępowania, co pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Ochrona praw własności intelektualnej jest również ważna, ponieważ stanowi podstawę dla twórców i innowatorów, którzy chcą zabezpieczyć swoje pomysły i projekty przed kradzieżą lub nieuprawnionym wykorzystaniem.