Daniny publiczne to świadczenia, jakie obywatele i inne podmioty są zobowiązane uiścić na rzecz państwa, samorządu terytorialnego lub innych instytucji publicznych, w celu finansowania zadań publicznych.

Do danin publicznych zalicza się przede wszystkim podatki, ale także opłaty, grzywny, mandaty, a także składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wymienione świadczenia mają na celu zapewnienie odpowiednich środków finansowych dla instytucji publicznych, by mogły pełnić swoje funkcje, takie jak np. utrzymanie porządku publicznego, opieka zdrowotna, edukacja, czy infrastruktura drogowa.

Daniny publiczne są jednym z podstawowych źródeł finansowania państwa i jego instytucji, a jednocześnie stanowią obowiązek obywatelski każdego podatnika. Wpływy z danin publicznych są następnie wykorzystywane na cele publiczne, w tym na finansowanie wydatków budżetowych oraz inwestycji publicznych.