Aktywa trwałe to zasoby finansowe, które służą przedsiębiorstwu przez dłuższy czas, a ich wartość zmniejsza się w wyniku zużycia lub starzenia się. Są to aktywa, które nie są przeznaczone do natychmiastowej sprzedaży lub wymiany na gotówkę, lecz służą przedsiębiorstwu w jego działalności produkcyjnej lub usługowej. Do aktywów trwałych zaliczamy:

  • Nieruchomości – to grunt oraz budynki i obiekty budowlane, takie jak hale produkcyjne, magazyny czy biura, które służą przedsiębiorstwu przez dłuższy czas.
  • Środki transportu – to pojazdy, maszyny i urządzenia, takie jak samochody, ciągniki, koparki czy kosiarki, które są wykorzystywane w działalności przedsiębiorstwa.
  • Narzędzia i wyposażenie – to narzędzia ręczne, maszyny i urządzenia, takie jak spawarki, wiertarki czy komputery, które są wykorzystywane w procesie produkcyjnym lub usługowym.
  • Inwestycje długoterminowe – to środki, które są ulokowane na dłuższy okres czasu i generują zyski, np. udziały w innych spółkach.
  • Wartości niematerialne i prawne – to prawa własności intelektualnej, takie jak patenty, znaki towarowe czy licencje, które służą przedsiębiorstwu przez dłuższy czas.

Aktywa trwałe są istotnym elementem w bilansie przedsiębiorstwa i pozwalają na ocenę jego wartości na dłuższą metę. Wartość aktywów trwałych zmniejsza się w wyniku zużycia i starzenia się, co wpływa na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Zarządzanie aktywami trwałymi ma kluczowe znaczenie dla stabilności finansowej przedsiębiorstwa i jego zdolności do kontynuowania działalności w dłuższym okresie czasu.