Aktywa obrotowe to zasoby finansowe, które są wykorzystywane w codziennej działalności przedsiębiorstwa, służą do wytwarzania produktów lub świadczenia usług. Są to krótkoterminowe aktywa, co oznacza, że są zwykle związane z obrotem w firmie i mają na celu zapewnienie płynności finansowej. Do aktywów obrotowych zaliczamy:

  • Zapasy – czyli towary, surowce, materiały eksploatacyjne i produkty gotowe, które są przechowywane przed ich sprzedażą lub przetworzeniem.
  • Należności – to kwoty, które są dłużne przedsiębiorstwu przez klientów za sprzedane towary lub usługi. Mogą to być na przykład faktury, czeki czy weksle.
  • Gotówka – to pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych lub w kasie przedsiębiorstwa, które są dostępne do natychmiastowego wykorzystania.
  • Inwestycje krótkoterminowe – to środki, które są ulokowane na krótki okres czasu i generują zyski, np. obligacje skarbowe.
  • Inne aktywa krótkoterminowe – np. koszty poniesione z góry, które są odnawiane w określonych odstępach czasu.

Aktywa obrotowe są istotnym elementem w bilansie przedsiębiorstwa i pozwalają na ocenę jego płynności finansowej. Wartość aktywów obrotowych powinna być na tyle duża, aby przedsiębiorstwo było w stanie obsłużyć swoje bieżące zobowiązania finansowe, takie jak płatności dla dostawców czy pensje dla pracowników. Zarządzanie aktywami obrotowymi ma kluczowe znaczenie dla stabilności finansowej przedsiębiorstwa i jego zdolności do kontynuowania działalności w dłuższym okresie czasu.