Akcje zwykłe, zwane także akcjami ordynarnymi, to powszechnie znany rodzaj papierów wartościowych, które reprezentują udziały w spółce akcyjnej. Osoba posiadająca akcje zwykłe, czyli akcjonariusz, staje się właścicielem części spółki i ma prawo do partycypowania w jej zyskach oraz do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Akcje zwykłe mają zazwyczaj następujące cechy:

  • Prawo do dywidendy: Akcjonariusze zwykli mają prawo do dywidendy, która jest wypłacana przez spółkę w zależności od wyniku finansowego i decyzji zarządu spółki.
  • Prawo do głosowania: Posiadacze akcji zwykłych mają prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, gdzie podejmowane są ważne decyzje dotyczące spółki, takie jak wybór członków zarządu, uchwalanie strategii czy podział zysków.
  • Prawo do udziału w zyskach: Akcje zwykłe dają możliwość czerpania korzyści z rozwijającej się spółki poprzez wzrost jej wartości, co z kolei zwiększa wartość posiadanych przez inwestora akcji.
  • Prawo do likwidacji: W przypadku likwidacji spółki, akcjonariusze zwykli mają prawo do podziału pozostałego po sprzedaży aktywów spółki majątku.

Akcje zwykłe są najbardziej powszechną formą inwestowania w spółki akcyjne i są dostępne dla każdego inwestora. Posiadanie akcji zwykłych daje inwestorowi możliwość zarówno partycypacji w zyskach spółki, jak i wpływania na jej rozwój poprzez udział w głosowaniach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.