Wynagrodzenie to forma wynagradzania za pracę wykonywaną na rzecz pracodawcy. Jest to kwota pieniężna lub inna forma wynagrodzenia, którą pracodawca wypłaca pracownikowi za wykonaną pracę. Wynagrodzenie jest regulowane przez przepisy prawa pracy i zależy od rodzaju wykonywanej pracy, stażu pracy, umiejętności i kwalifikacji pracownika oraz od umowy, którą zawarł z pracodawcą.

Wynagrodzenie może przybierać różne formy, np. stałe, zmienne lub mieszaną, a także dodatki i premie, takie jak premia roczna, premia uznaniowa, dodatek za pracę w nocy lub w weekendy, czy też dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia.

Wynagrodzenie może być wypłacane w różnych okresach, np. miesięcznym, dwumiesięcznym, kwartalnym lub rocznym. Wypłata wynagrodzenia powinna być dokonywana w terminie określonym przez umowę o pracę lub regulamin pracy, a także zgodnie z przepisami prawa pracy.

Wynagrodzenie jest ważnym elementem umowy o pracę i stanowi podstawę do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz do opodatkowania.