WSA to skrót od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jest to sąd administracyjny drugiej instancji, który rozpatruje odwołania od decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej w sprawach związanych z administracją publiczną i prawa podatkowego. W Polsce istnieje 16 Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, zlokalizowanych w każdym województwie.

WSA rozpatruje odwołania od decyzji administracyjnych organów pierwszej instancji, takich jak np. Urząd Skarbowy czy organy gminne. W skład WSA wchodzą sędziowie, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa administracyjnego i prawa podatkowego.

Rozpatrywane przez WSA sprawy mogą dotyczyć m.in.:

  • odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
  • nakazu zapłaty podatku lub innych opłat
  • odmowy zwrotu podatku lub innych opłat
  • decyzji dotyczących nieruchomości, np. wywłaszczenia
  • decyzji dotyczących prawa oświatowego, ochrony środowiska czy budownictwa.

Wyrok WSA jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu, chyba że przysługuje na niego skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.