Weksel to dokument, który służy jako forma prawnie uznanego zobowiązania do zapłaty określonej sumy pieniędzy w określonym czasie. Weksel jest rodzajem papieru wartościowego, który może być sprzedawany i nabywany na rynku finansowym.

Weksel zawiera określone elementy, takie jak nazwa „weksel” w treści dokumentu, bezwzględne zobowiązanie do zapłaty określonej sumy pieniędzy, termin zapłaty, imię i nazwisko lub nazwa osoby, która zobowiązuje się do zapłaty (tzw. trasant) oraz imię i nazwisko osoby, której weksel jest adresowany (tzw. remitent). Weksel powinien być podpisany przez trasant, a w przypadku weksla in blanco, czyli takiego, który nie zawiera określenia konkretnej osoby, która go otrzyma, podpisany przez posiadacza.

Weksel jest bardzo ważnym dokumentem handlowym, który umożliwia dokonywanie transakcji handlowych na odległość i ułatwia rozliczenia handlowe. Weksel może być wykorzystany do finansowania działalności gospodarczej, na przykład poprzez ich sprzedaż na rynku finansowym. Weksle są również wykorzystywane jako narzędzie zabezpieczenia kredytów bankowych.

Ważnym elementem weksla jest jego indosowanie, czyli przepisanie na dokument nazwiska kolejnych osób, które są uprawnione do otrzymania kwoty weksla. Indosowanie umożliwia przepisanie weksla na kolejne osoby i jego obieg na rynku finansowym.