Vesting to proces przyznawania pracownikom lub innym beneficjentom praw do udziału w akcjach lub opcjach na akcje związanych z ich zatrudnieniem lub udziałem w projekcie. Proces ten polega na stopniowym nabyciu przez pracownika lub beneficjenta prawa do pełnej liczby akcji lub opcji związanych z ich zatrudnieniem lub udziałem w projekcie.

W ramach procesu vestingu pracownik lub beneficjent otrzymuje akcje lub opcje na akcje, jednakże nie posiadają one pełnego prawa do ich dysponowania czy też odsprzedania na wolnym rynku. Zamiast tego, przyznane akcje lub opcje są poddane okresowi vestingu, który określa stopniowy nabycie pełnego prawa do dysponowania nimi. Na przykład, pracownik może otrzymać pakiet akcji związanych z zatrudnieniem, które będą uwalniane w trzech ratach po upływie 3 lat, co oznacza, że pracownik nabędzie pełne prawo do wszystkich akcji po 3 latach zatrudnienia.

Celem vestingu jest motywowanie pracowników do długotrwałego zaangażowania w projekt lub firmę poprzez zapewnienie im korzyści finansowych w postaci udziału w zyskach i wartości firmy w dłuższej perspektywie czasowej. Vesting jest również sposobem na ochronę interesów firmy, która nie chce tracić wartości swoich akcji w przypadku nagłego odejścia pracownika lub beneficjenta, który otrzymał te akcje.