Umowa inwestycyjna to umowa, której celem jest określenie warunków inwestycji przeprowadzanej przez inwestora w określoną spółkę lub projekt. Umowa inwestycyjna jest zawierana pomiędzy inwestorem a spółką lub podmiotem, w którym inwestycja ma zostać przeprowadzona.

Umowa inwestycyjna może zawierać wiele klauzul i warunków, w tym np.:

  • cel inwestycji,
  • wysokość inwestycji,
  • sposób wnoszenia kapitału,
  • zasady zarządzania projektem,
  • zakres udziałów inwestora w spółce lub projekcie,
  • zasady podziału zysków i strat,
  • zasady wyjścia inwestora z inwestycji,
  • okres trwania umowy.

Umowa inwestycyjna jest istotnym dokumentem dla inwestorów, ponieważ określa warunki i zasady inwestycji, a także uregulowani są w niej prawa i obowiązki obu stron. Umowa inwestycyjna zapewnia inwestorowi pewność co do swojej inwestycji i minimalizuje ryzyko nieporozumień lub sporów w trakcie jej trwania.