Ugoda to porozumienie pomiędzy dwiema lub więcej stronami w sprawie rozwiązania sporu lub konfliktu, które zawierają w formie pisemnej lub ustnej. Ugodę można osiągnąć w wielu różnych dziedzinach, takich jak sprawy cywilne, handlowe, rodzinne, pracy, karno-administracyjne itp.

W ramach ugody strony ustalają warunki, na których będzie opierało się porozumienie. Mogą to być np. ustalenia co do wysokości odszkodowania, warunki spłaty zadłużenia, regulacje dotyczące rodzaju i formy wykonania umowy, czy też ustalenia dotyczące sposobu rozwiązania konfliktu. Ugoda jest ważna i wiążąca, o ile została zawarta w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Zawarcie ugody jest często preferowane przez strony w sporze, ponieważ pozwala na uniknięcie długotrwałych i kosztownych procesów sądowych. Ugoda może być zawarta na każdym etapie sporu, nawet już po rozpoczęciu postępowania sądowego. W przypadku zawarcia ugody przed sądem, ugoda ta staje się wyrokiem sądu i ma moc prawną wyroku.

Ugoda może mieć charakter jednorazowy lub wielorazowy, a jej warunki mogą być stałe lub zmienne w czasie. Ugoda jest często stosowana w rozwiązywaniu konfliktów, gdyż pozwala na osiągnięcie porozumienia, które jest korzystne dla wszystkich stron.