Podatek od spadków i darowizn to podatek pobierany przez organy podatkowe od wartości otrzymanych przez podatnika w drodze spadku lub darowizny.

Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn i obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2007 roku. Wysokość podatku zależy od wielu czynników, takich jak wartość otrzymanej darowizny lub spadku, relacji podatnika z darczyńcą lub spadkodawcą oraz rodzaju otrzymanych dóbr.

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest przez organy podatkowe, zwykle przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika. W niektórych przypadkach obowiązek pobrania podatku spoczywa na samej osobie dokonującej darowizny lub dziedziczącej po spadkodawcy.

Podatek od spadków i darowizn jest ważnym źródłem dochodów dla państwa i pełni ważną rolę w systemie podatkowym. Dochody z tego podatku są zwykle przeznaczane na finansowanie zadań publicznych, takich jak edukacja, ochrona zdrowia czy infrastruktura.