Obowiązek podatkowy to obowiązek prawny, nałożony na podatnika, polegający na zapłacie podatku na rzecz organu podatkowego. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa podatkowego i jest warunkiem koniecznym do prawidłowego rozliczenia podatków.

Obowiązek podatkowy może dotyczyć różnych rodzajów podatków, takich jak podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek VAT czy podatek od nieruchomości. Moment powstania obowiązku podatkowego, jego zakres oraz sposób obliczania podatku, zależą od rodzaju podatku.

Podatnik jest zobowiązany do samodzielnego wyliczenia i opłacenia należnego podatku, a także do przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentów księgowych. Niewłaściwe rozliczenie podatkowe lub niedopełnienie obowiązków podatkowych może skutkować nałożeniem na podatnika kar finansowych, kontroli podatkowej lub postępowania sądowego.

Ważne jest, aby podatnik na bieżąco śledził zmiany w przepisach podatkowych i dokładnie wypełniał swoje obowiązki podatkowe, ponieważ prawidłowe i terminowe wypełnienie obowiązków podatkowych jest kluczowe dla uniknięcia konsekwencji finansowych i prawnych.