KRS to skrót od Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to rejestr prowadzony przez sądy rejestrowe, w którym zapisywane są informacje o osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą. Rejestracja w KRS jest obowiązkowa dla większości podmiotów gospodarczych, a informacje zawarte w rejestrze są jawne i dostępne dla każdego zainteresowanego. W KRS znajdują się m.in. informacje o firmie, siedzibie, zarządzie, kapitale zakładowym oraz działalności gospodarczej podmiotu.