Klauzula poufności (ang. confidentiality agreement, non-disclosure agreement – NDA) to umowa między dwiema lub więcej stronami, w której określa się zasady poufności i ochrony informacji wymienianych pomiędzy nimi. Celem klauzuli poufności jest ochrona tajemnicy przedmiotu umowy, takiej jak np. wiedza techniczna, tajemnice handlowe, dane osobowe, wrażliwe informacje finansowe, a także przedmiotów kultu religijnego lub sztuki.

Klauzula poufności określa, jakie informacje są objęte ochroną, jakie osoby lub podmioty są zobowiązane do zachowania tajemnicy, jakie są kary za naruszenie umowy, jak długo trwa ochrona tajemnicy oraz jakie są wyjątki od obowiązku zachowania poufności. Zwykle klauzula poufności jest stosowana w sytuacjach, gdy strony chcą przedyskutować kwestie, które są wrażliwe lub mogą mieć wpływ na ich interesy, a jednocześnie chcą uniknąć ujawnienia tych informacji osobom trzecim lub konkurencji.