Karta podatkowa, zwana także kartą podatkową pracownika, to dokument potwierdzający uzyskiwanie przez pracownika przychodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Karta podatkowa zawiera informacje dotyczące dochodu pracownika oraz pobranych zaliczek na podatek dochodowy.

Karta podatkowa jest wystawiana przez pracodawcę i przekazywana pracownikowi. Pracownik zobowiązany jest do przechowywania karty podatkowej oraz okazywania jej organom podatkowym na żądanie. Karta podatkowa ma na celu ułatwienie prowadzenia rozliczeń podatkowych przez organy podatkowe oraz umożliwienie pracownikowi prawidłowego rozliczenia swojego dochodu.

Na karcie podatkowej znajdują się m.in. dane osobowe pracownika, dane pracodawcy, wysokość wynagrodzenia za pracę oraz pobrane zaliczki na podatek dochodowy. W zależności od sytuacji, karta podatkowa może zawierać także inne informacje, np. o ulgach podatkowych lub przychodach z innych źródeł.

Ważne jest, aby pracownik przekazywał pracodawcy aktualne dane, które mają wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy, takie jak zmiana wynagrodzenia lub powstanie innych przychodów. W przypadku zmiany danych na karcie podatkowej pracownik ma obowiązek poinformować o tym pracodawcę, który powinien dokonać odpowiedniej korekty karty podatkowej.