Kapitał zapasowy to część kapitału zakładowego spółki, która została wyodrębniona w celu zapewnienia jej stabilności finansowej i zabezpieczenia przed ewentualnymi trudnościami finansowymi w przyszłości. Kapitał zapasowy powstaje na skutek zysków osiągniętych przez spółkę w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały przeznaczone na ten cel przez właścicieli lub akcjonariuszy. Kapitał zapasowy może być wykorzystany jedynie w określonych sytuacjach, np. do pokrycia strat z poprzednich lat, zwiększenia kapitału zakładowego, wypłaty dywidendy, dokonania inwestycji czy też dokonania zwrotu wpłat w przypadku rozwiązania spółki.