Due diligence to proces badania i oceny przedsiębiorstwa, transakcji lub inwestycji przed jej finalizacją. Proces ten ma na celu dokładne zbadanie wszystkich aspektów danego przedsięwzięcia w celu zminimalizowania ryzyka inwestycyjnego lub transakcyjnego.

W ramach procesu due diligence przeprowadza się szczegółowe analizy, w tym analizę finansową, prawną, podatkową, operacyjną i techniczną, aby ocenić rzeczywistą wartość przedsięwzięcia, potencjalne zagrożenia i szanse na przyszły rozwój. Analiza może obejmować badanie dokumentów finansowych, raportów z audytu, umów z klientami, pracownikami i dostawcami, wycenę aktywów, analizę ryzyka rynkowego i konkurencyjnego oraz badanie reputacji przedsiębiorstwa.

Due diligence jest szczególnie ważny w przypadku transakcji fuzji i przejęć oraz inwestycji kapitałowych, ale może być stosowany również w innych sytuacjach, takich jak np. przy zakupie nieruchomości lub przy zawieraniu umów z ważnymi klientami lub dostawcami.

Celem due diligence jest zminimalizowanie ryzyka inwestycyjnego lub transakcyjnego poprzez uzyskanie dokładnych informacji o danym przedsięwzięciu i jego potencjale, a także identyfikowanie i eliminowanie potencjalnych zagrożeń lub pułapek.