Dowód księgowy to dokument, który służy do dokumentowania zdarzeń gospodarczych, takich jak transakcje handlowe, operacje finansowe czy płatności. Stanowi on podstawę księgowania i rozliczeń pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Dowody księgowe muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i muszą zawierać określone elementy, takie jak np. datę, opis operacji, kwoty oraz dane identyfikacyjne kontrahentów. W zależności od rodzaju operacji, dowodem księgowym może być np. faktura, rachunek, kwit czy umowa.

Dowody księgowe są ważne w procesie księgowania, ponieważ służą do rejestrowania i dokumentowania operacji finansowych oraz pomagają w prowadzeniu kont księgowych. Pozwalają także na ścisłe kontrolowanie wydatków i przychodów przedsiębiorstwa oraz umożliwiają przeprowadzenie audytu finansowego.

Dowody księgowe muszą być przechowywane przez określony czas zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i są podstawą do sporządzania bilansów, sprawozdań finansowych i innych dokumentów księgowych.