Dokument urzędowy to dokument, który jest tworzony, przetwarzany lub przechowywany przez urząd lub inną instytucję publiczną w celu wykonywania jej zadań i obowiązków wynikających z prawa. Dokumenty urzędowe są ważnym narzędziem w działaniu instytucji publicznych, ponieważ stanowią źródło informacji o ich działalności i decyzjach podejmowanych w ramach wykonywania funkcji publicznych.

Do dokumentów urzędowych zalicza się różnego rodzaju pisma, akta, protokoły, sprawozdania, decyzje, zaświadczenia, akty prawne oraz wszelkie dokumenty wymagane przez prawo. Wszystkie dokumenty urzędowe muszą spełniać określone wymagania formalne, takie jak np. zawieranie odpowiedniej treści, podpisy, pieczątki czy numeracji.

Dokumenty urzędowe mają szczególne znaczenie prawnie, ponieważ stanowią dowód w postępowaniach administracyjnych i są podstawą do podejmowania decyzji przez organy administracji publicznej. W związku z tym, wymagają one szczególnej ochrony i poufności, a także muszą być przechowywane przez określony czas zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dokumenty urzędowe są ważne nie tylko dla instytucji publicznych, ale także dla obywateli i przedsiębiorców, którzy mogą korzystać z nich w celu uzyskania informacji o swoich sprawach lub decyzjach podjętych przez organy administracji publicznej.