Degresywna metoda amortyzacji to metoda stosowana w rachunkowości, która polega na zmniejszaniu wartości bilansowej aktywów trwałych w sposób proporcjonalny do ich wartości początkowej w każdym okresie, zwykle przez stosowanie stałego współczynnika amortyzacyjnego.

W degresywnej metodzie amortyzacji, stawka amortyzacyjna (współczynnik) jest wyższa w początkowych okresach użytkowania aktywu, a następnie maleje wraz z upływem czasu. Oznacza to, że w pierwszych latach użytkowania aktywu, koszt amortyzacji jest wyższy, a w kolejnych latach spada.

Degresywna metoda amortyzacji jest stosowana, gdy wartość ekonomiczna aktywu trwałego szybko spada w początkowych okresach użytkowania, a następnie spadek wartości jest mniejszy w kolejnych okresach. Jest to na przykład często stosowane w przypadku maszyn i urządzeń, gdzie wartość techniczna szybko spada, ale często są one nadal użyteczne po wielu latach.

Zastosowanie degresywnej metody amortyzacji może prowadzić do szybszego spadku wartości bilansowej aktywów trwałych, co może wpłynąć na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Jest to również ważne w kontekście obliczania podatków, ponieważ szybsze zmniejszanie wartości bilansowej może prowadzić do niższych zysków i mniejszych podatków.